Sztuczna inteligencja a tworzenie treści marketingowych

AI (artificial intelligence ) – sztuczna inteligencja to inteligencja, którą wykazują urządzenia sztuczne. Innymi słowy to przeciwieństwo inteligencji naturalnej, wykazywanej przez organizmy żywe. Genezy powstania tego terminu należy upatrywać u podstaw działalności Johna McCarthy’ego. Inni badacze tacy jak Andreas Kaplan i Michael Haenlein określają i definiują ten termin jako „zdolność systemu do prawidłowego interpretowania danych pochodzących z zewnętrznych źródeł, nauki na ich podstawie oraz wykorzystywania tej wiedzy, aby wykonywać określone zadania i osiągać cele poprzez elastyczne dostosowanie”. 

W niniejszym raporcie zaprezentowane zostaną badania przeprowadzone przez członków Koła Przedsiębiorczości i Innowacji przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Badania te stanowią element projektu „Laboratorium Biznesu” i miały na celu uzyskanie informacji dotyczących opinii respondentów na temat zastosowania sztucznej inteligencji (AI) w tworzeniu treści marketingowych (content marketingu).

W badaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Z czego 81,82% stanowiły kobiety, a 18,18% mężczyźni.  Struktura wiekowa została przedstawiona na wykresie 1.1. Największy odsetek wynoszący 90,91% stanowiły osoby w wieku od 19 do 30 lat.

Wykres 1.1. Struktura wiekowa respondentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Status zawodowy został przedstawiony na wykresie 1.2. Największy odsetek oscylujący w okolicach 45% badanych stanowiły osoby pracujące na etacie oraz osoby studiujące

Wykres 1.2. Status zawodowy respondentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Z kolei według miejsca zamieszkania (wykres 1.3.) największy odsetek ankietowanych stanowiły osoby mieszkającego w miastach powyżej 100 000 mieszkańców.

Wykres 1.3. Miejsce zamieszkania respondentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Pierwsza sekcja pytań dotyczyła tworzenia grafik marketingowych.

Pytania zostały podzielone na trzy części. Pierwsza z nich odnosiła się do cech grafik tworzonych przez AI. Drugim elementem było porównanie grafik tworzonych przez sztuczną inteligencję, z projektami graficznymi sporządzanymi przez ludzi. Trzecią i ostatnią partią tej sekcji była ocena skuteczności pełnionych przez AI ról, w tworzeniu grafik marketingowych. Respondenci bardzo pozytywnie ocenili następujące cechy projektów graficznych: tempo tworzenia ( 54,54% ), koszty tworzenia ( 59,09% ), jakość ( 50,00% ). Pozostałe zmienne zostały przez badanych ocenione pozytywnie, bądź neutralnie: oryginalność ( 68,18% ), dopasowanie do oczekiwań [ tematyka ] ( 63,63% ), dopasowanie do oczekiwań [ estetyka ] ( 68,18% ). W kwestii porównania grafik tworzonych przez AI oraz człowieka, pod kątem wcześniej wymienionych cech, ankietowani byli jednoznaczni. Zdecydowanym faworytem badanych pod kątem następujących cech, była sztuczna inteligencja: tempo tworzenia ( 72,72% ), koszty tworzenia ( 63,63% ). Na korzyść człowieka, ankietowani, ocenili następujące aspekty: jakość ( 59,09% ), oryginalność ( 68,18% ), dopasowanie do oczekiwań [ tematyka ] ( 50,00% ), dopasowanie do oczekiwań [ estetyka ] ( 50,00 % ). W ostatniej już części, pierwszej sekcji pytań, respondenci ocenili skuteczność ról pełnionych przez AI w omawianym temacie. Badani wyrażali swoją opinię, poprzez odpowiedzi na dwa pytania. Pierwszym z nich było: generowanie grafik gotowych do publikacji, które zostało ocenione jako skuteczne ( 54,54% ), a kolejne pytanie brzmiało: bycie inspiracją w pisaniu tekstów przez człowieka i zostało ocenione w większości jako neutralne, bądź skuteczne ( 72,72% ). Jeden z respondentów wskazał także na przyśpieszenie procesu tworzenia, jako rolę, którą sztuczna inteligencja pełni w tworzeniu grafik marketingowych z dużym powodzeniem. Reasumując wyniki wszystkich części pierwszej sekcji pytań, można zauważyć, iż badani zgadzają się ze sobą w większości kwestii dotyczących tematu. Wartym uwagi jest także fakt, że ankietowani nie oceniają jednoznacznie dobrze, bądź źle zastosowania AI. Zauważają oni tym samym zarówno jej zalety, jak też i wady, które powodują, iż w jej obecnej fazie rozwoju, nie jest w stanie dorównać człowiekowi na wszystkich płaszczyznach.

Druga sekcja pytań odnosiła się do tworzenia tekstów marketingowych.

Pytania w tej sekcji posiadają tą samą liczbę części oraz treść, co wcześniejszy segment. Pierwszym elementem, który był oceniany przez respondentów były cechy tekstów marketingowych tworzonych przez AI. Badani jako bardzo pozytywne wyznaczyli: tempo tworzenia ( 72,72% ), koszty tworzenia ( 68,18% ). Neutralnie, bądź pozytywnie oceniona została jakość ( 81,81% ), a negatywnie oryginalność ( 54,54% ). Bardziej obojętnie, choć wciąż w większym stopniu niekorzystnie określone zostały: dopasowanie do oczekiwań [ tematyka ] ( 86,36% ), dopasowanie do oczekiwać [ estetyka ] ( 81,81% ). Kolejna część dotyczyła porównania tekstów tworzonych przez sztuczną inteligencję, z odpowiednikami redagowanymi przez człowieka. Zestawienie to bazowało na tych samych cechach, co wcześniejszy element. Ankietowani ocenili stanowczo na korzyść AI: tempo tworzenia ( 68,18% ), koszty tworzenia ( 63,63% ). Cechami, które zostały ocenione przez badanych w większości neutralnie, bądź na korzyść człowieka są: jakość ( 77,27% ), dopasowanie do oczekiwań [ tematyka ] ( 86,36% ). Najwyżej ocenianymi cechami, które zostały przyznane na korzyść ludzi są: oryginalność ( 68,18% ), dopasowanie do oczekiwań [ estetyka ] ( 50,00% ). Ostatnią część tej sekcji stanowiły pytania, w których respondenci ocenili skuteczność ról pełnionych przez AI w pisaniu tekstów marketingowych. Badani określali swoją opinię, odpowiadając na dwa pytania. Pierwsze z nich traktowało o: generowaniu tekstów gotowych do publikacji, co ankietowani ocenili jako bardzo skuteczne ( 54,54% ). Kolejne natomiast dotyczyło: bycia inspiracją w pisaniu tekstów przez człowieka, a respondenci w większości uznali je za neutralne, bądź skuteczne ( 72,72% ). Jeden respondent wskazał także na inną role, jaka może pełnić sztuczną inteligencję. Badany wskazał na: generowanie większej ilości tekstów, w krótszym czasie. Podsumowując odpowiedzi z tej sekcji, ponownie możemy zauważyć, iż respondenci są ze sobą bardzo często zgodni. Cechą wspólną odpowiedzi w tej fazie badań, po raz kolejny jest fakt, iż badani zauważają pozytywy oraz negatywy stosowania AI w podanym temacie. Przejawia się ona tym, że sztuczna inteligencja, nie jest oceniana jako lepsza, we wszystkich kategoriach.

Ostatnia, trzecia sekcja z pulą pytań zawierała pytania o przyszłość AI w content marketingu. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, „Czy uważa Pani/Pan, że AI stanie się powszechnie używane w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przy tworzeniu treści marketingowych w najbliższych dwóch latach?”. Odpowiedzi na to pytanie przedstawiono na wykresie 3.1.

Wykres 3.1. Opinia respondentów na temat tego czy AI stanie się powszechnie używane w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przy tworzeniu treści marketingowych w najbliższych dwóch latach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 40,91% uważa, że AI raczej nie stanie się powszechnie używane w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przy tworzeniu treści marketingowych w ciągu najbliższych dwóch lat. 22,73% ankietowanych nie ma zdania na ten temat bądź nie wie. Trzecią największą grupę stanowiły natomiast osoby, których zdaniem AI raczej stanie się powszechnie używane w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przy tworzeniu treści marketingowych w ciągu najbliższych dwóch lat. Ten odsetek wyniósł 18,18%.

Wykres 3.2. Opinia respondentów na temat tego czy AI stanie się powszechnie używane w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przy tworzeniu treści marketingowych w najbliższych dziesięciu latach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Zupełnie inaczej prezentuje się pytanie „czy uważa Pani/Pan, że AI stanie się powszechnie używane w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przy tworzeniu treści marketingowych w najbliższych dziesięciu latach?”. Aż 59,09% ankietowanych jest zdania, że AI raczej stanie się powszechnie używane w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przy tworzeniu treści marketingowych w najbliższych dziesięciu latach. Z kolei 18,18% respondentów jest wręcz pewna, że do tego dojdzie. Jak można zauważyć, zdaniem respondentów AI odegra znaczącą rolę przy tworzeniu treści marketingowych w sektorze MŚP w perspektywie długoterminowej, czyli dziesięciu lat aniżeli krótkoterminowej – dwóch lat.

Wykres 3.3. Opinia respondentów na temat tego, czy AI stanie się powszechnie używane w sektorze dużych przedsiębiorstw przy tworzeniu treści marketingowych w najbliższych dwóch latach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Na wykresie 3.3. przedstawiono odpowiedź na pytanie „Czy uważa Pani/Pan, że AI stanie się powszechnie używane w sektorze dużych przedsiębiorstw przy tworzeniu treści marketingowych w najbliższych dwóch latach?”. Jak można zauważyć aż 68,18% badanych wypowiedziała się pozytywnie na ten temat. 

Wykres 3.4. Opinia respondentów na temat tego, czy AI stanie się powszechnie używane w sektorze dużych przedsiębiorstw przy tworzeniu treści marketingowych w najbliższych dziesięciu latach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Z kolei na wykresie 3.4. zaprezentowano odpowiedź na pytanie „Czy uważa Pani/Pan, że AI stanie się powszechnie używane w sektorze dużych przedsiębiorstw przy tworzeniu treści marketingowych w najbliższych dziesięciu latach?”. Również i w tym przypadku respondenci byli w znacznej większości jednomyślni. Bowiem aż 77,27% z nich jest zdania, że w perspektywie długoterminowej, czyli dziesięciu lat AI stanie się powszechnie używane w sektorze dużych przedsiębiorstw przy tworzeniu treści marketingowych. 

Porównując odpowiedzi na cztery poprzednie pytania zestawiające sektor MŚP i duże przedsiębiorstwa można stwierdzić iż, zdaniem ankietowanych to duże przedsiębiorstwa są w stanie szybciej (bo w perspektywie krótkoterminowej) wykorzystać możliwości AI przy tworzeniu treści marketingowych aniżeli mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa, które są w stanie zrobić to samo w znacznie dłuższym okresie czasu (dziesięciu lat). 

Wykres 3.5. Opinia respondentów na temat wpływu wykorzystana AI na liczbę miejsc pracy w content marketingu w ciągu najbliższych dwóch lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Na wykresie 3.5. zaprezentowano opinię ankietowanych na temat tego jak wykorzystanie AI wpłynie na liczbę miejsc pracy w content marketingu w ciągu najbliższych dwóch lat. Zdecydowany odsetek respondentów (45,45%) jest zdania, że nic się nie zmieni. Z kolei 27,27% badanych uważa, że przez wykorzystanie AI liczba miejsc pracy w content marketingu w ciągu najbliższych dwóch lat zmniejszy się umiarkowanie.

Wykres 3.6. Opinia respondentów na temat wpływu wykorzystania AI na liczbę miejsc pracy w content marketingu w ciągu najbliższych dziesięciu lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Na wykresie 3.6. zaprezentowano opinię ankietowanych na temat tego jak wykorzystanie AI wpłynie na liczbę miejsc pracy w content marketingu w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Jak wynika z badań, ponownie w dłuższym okresie czasu odpowiedzi znacząca różnią się od krótszej perspektywy czasu. W tym przypadku aż 54,55% respondentów jest zdania, że wykorzystanie AI zmniejszy umiarkowanie liczbę miejsc pracy content marketingu w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Jest to dwukrotny wzrost odsetka ankietowanych w porównaniu do poprzedniego pytania i wykresu 3.5. Z kolei 27,27% respondentów uważa, że mimo wszystko wykorzystanie AI nie wpłynie w żaden sposób na miejsca pracy w content marketingu w ciągu dziesięciu lat.

Wykres 3.7. Opinia respondentów na temat wykorzystania prac ludzi do generowania grafik przez AI i traktowania tego jako kradzież własności intelektualnej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Następne pytanie dotyczyło tego czy ankietowani uważają wykorzystanie prac ludzi do generowania grafik przez AI za kradzież własności intelektualnej. Respondenci mieli ocenić to w skali pięciostopniowej od 1 (zdecydowanie nie) do 5 (zdecydowanie tak). Zdania były dość podzielone, a zarazem rozkładały się stosunkowo równomiernie, jednak z naciskiem na traktowanie powyższego aspektu jako kradzieży własności intelektualnej. Bowiem po 22,73% badanych oceniło wykorzystanie prac ludzi do generowania grafik przez AI jako kradzież własności intelektualnej na ocenę 2 (raczej nie), ocenę 4 (raczej tak) i ocenę 5 (zdecydowanie tak).  27,27% ankietowanych oceniło ten aspekt neutralnie – ocena 3 (nie wiem/ nie mam zdania).

Bezpośrednio z poprzednim pytaniem i wykresem 3.7. było związane pytanie „Dlaczego Pani/Pan ma takie zdanie na temat zagadnienia poruszanego w poprzednim pytaniu?” o charakterze wolnym, nieobowiązkowym. Respondenci mogli się podzielić swoją opinią i wytłumaczyć dlaczego mają takie, a nie inne zdanie na ten temat.  Część z nich chętnie podzieliła się swoją argumentacją. Na korzyść traktowania wykorzystania prac ludzi do generowania grafik przez AI za kradzież własności intelektualnej przemawiały takie odpowiedzi jak to, że AI używa grafik, które już ktoś wcześniej stworzył czy fakt, że styl grafików obecnie jest w cenie i to właśnie ich indywidualność ich wyróżnia lub też to, że są komputery czy programy AI, które tworzą coś od zera. A te działając odtwórczo powinny normalnie płacić za użytkowanie materiałów źródłowych należących do innych osób i stanowiących ich własność. Co więcej, aby AI mogło wygenerować obrazek musi najpierw mieć pewną bazę inspiracji. I inspiruje się generując obrazek nie podając autora źródła, niektóre "prace" AI wyglądają podobnie, tylko gorzej do oryginałów. A jak wiadomo, każdy artysta ma swój styl, który jest jego cechą charakterystyczną, rozpoznawalną. AI kradnie to by wygenerować krzywy obrazek, nie podając źródła. Zatem zdaniem ankietowanych jest to kradzież własności intelektualnej.

Z kolei na niekorzyść traktowania wykorzystania prac ludzi do generowania grafik przez AI za kradzież własności intelektualnej przemawiały takie odpowiedzi jak to, że AI u czy się od innych twórców, w ten sam sposób w jaki młodzi malarze uczyli się od starych mistrzów.

Opinie neutralne były argumentowane choćby przez doświadczenia respondentów z AI w grafikach mówiące, że AI bierze obrazy, ale tworzy z nich coś nowego albo podobnego, więc według nich jest to bardziej inspiracja, a nie kradzież. Chociaż z drugiej strony za kradzież może zostać uznane np. dostarczenie AI przez człowieka zdjęć objętych prawem autorskim (z których ono potem tworzy swoje projekty).

Podsumowując, zaprezentowane badania pokazują wyraźnie wiele korzyści jakie przedsiębiorstwa mogą odnieść poprzez wykorzystanie AI w tworzeniu treści marketingowych. Do korzyści zaliczyć można z pewnością tempo tworzenia jak i mniejsze koszty tworzenia tekstów marketingowych. Nie mniej nie obejdzie się bez negatywnych konsekwencji takich jak choćby (jak wynika z przeprowadzonych badań) zmniejszenia się liczby miejsc pracy w content marketingu na poczet wykorzystywania właśnie sztucznej inteligencji. Co więcej mogą pojawiać się problemy związane z prawami autorskimi czy własnością intelektualną i oryginalnością. Respondenci byli raczej zgodni, że w kwestii dopasowanie do oczekiwań to teksty marketingowe generowane przez człowieka były bardziej trafne. W pierwszej kolejności te problemy jak i korzyści odczują duże przedsiębiorstwa. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w wyniku ich mniejszego potencjału jak i zasobów będą mogły pozwolić sobie na te same wdrożenia nieco później, przyglądając się konsekwencjom jakie ponoszą duże przedsiębiorstwa. Wydawać by się mogło, że na obecną chwilę ciężko jest jednoznacznie ocenić i porównać skuteczność AI i człowieka w zakresie content marketingu, bowiem zarówno AI jak i człowiek posiadają swoje mocne i słabe strony. Reasumując, można wysunąć pewien ogólny wniosek, że na obecnym etapie rozwoju AI śmiało można traktować jako swego rodzaju inspirację dla człowieka w generowaniu treści marketingowych. Niewątpliwie sztuczna inteligencja odgrywa jedną z najważniejszych ról we współczesnym świecie. Na całym świecie prowadzone są badania o różnym stopniu zaawansowania na temat AI. Należy jednak postawić sobie pytanie, czy ludzkość jest gotowa na tak zaawansowane eksperymenty ze sztuczną inteligencją? Z jednej strony jest to cud techniki, z drugiej potencjalne zagrożenie. Przyszłość jednak pokaże.